รถรับ-ส่งนักเรียน

รถรับ-ส่งนักเรียน

โรงเรียนอรรถมิตรมีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน หากท่านผู้ปกครองมีความสนใจ กรุณาติดต่อทางห้องธุรการ

ข้อพึงปฏิบัติในการโดยสารรถโรงเรียน

นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้
transportation

  • มาถึงจุดรับส่งตรงตามเวลา (ควรมาล่วงหน้าอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นรถได้ตรงตามเวลา)
  • รอให้รถหยุดสนิท และรอสัญญาณจากคนขับก่อนขึ้นหรือลงจากรถทุกครั้ง
  • เมื่อขึ้นรถแล้ว กรุณานั่งให้เรียบร้อยตลอดทางทั้งขาไปและกลับโรงเรียน
  • เก็บเศษขยะของตนเอง ไม่ทิ้งขยะทั้งภายในรถและนอกรถ
  • มีความเกรงใจและมีมารยาทที่ดีต่อผู้โดยสารอื่นๆ เชื่อฟังคนขับและผู้ช่วยประจำรถและปฏิบัติตัวตามข้อพึงปฏิบัติข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศสำหรับผู้ปกครอง

กรุณาแจ้งบุตรของท่านให้ทราบว่ารถโรงเรียนจะออกจากโรงเรียน 30 นาทีหลังจากโรงเรียนเลิก (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15:00 น.)

. รถโรงเรียนทุกคัน มีผู้ช่วยประจำรถ (พี่เลี้ยง) สำหรับดูแลเด็กนักเรียนระหว่างการเดินทาง

โรงเรียนจะคำนวณค่ารถจากระยะทาง กรุณาติดต่อโรงเรียนสำหรับรายละเอียดต่างๆ

ThailandEnglish