ประถมศึกษา

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาก็คือการจัดการเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความ สำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด ในบรรยากาศที่อบอุ่น ได้รับความรัก และความเอาใจใส่อย่างดีจากครูอาจารย์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน

โรงเรียนจัดสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การ งานอาชีพและ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษ 12 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งสอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 คาบ และเพิ่มวิชาภาษาจีนกลางตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดสอนวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล ซึ่งช่วยกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่ผู้เรียน

ThailandEnglish