News & Events

January 9, 2018

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายภูรินท์  ภควัตศิตานนท์    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ในโครงงานทดสอบ ความสามารถทางวิชาการ  PRE-GIFTED & EP   ทั่วประเทศ   ประจำปีการศึกษา  2560 โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2   ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  […]
December 20, 2017

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงธนพร  พิพัฒน์วุฒิวงศ์    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในโครงงานทดสอบ ความสามารถทางวิชาการ PRE-GIFTED & EP  ทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2560 โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EPประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.5ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EPวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.5ได้อันดับที่ […]
September 5, 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่เข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร   ปีการศึกษา  2560   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1    การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ 2    การแข่งขัน  English  Challenge
August 23, 2017

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงธนพรพิพัฒน์วุฒิวงศ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ได้เข้าร่วมโครงการกลับสู่จิบะของเด็กในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560  ของศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศไทยและชมรมยุวชนของศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย โดยการคัดเลือกเด็กเข้าร่วมโครงการจากทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
August 11, 2017

กราบสวัสดีคุณครูโรงเรียนอรรถมิตร ที่รักและเคารพทุกท่าน

กราบสวัสดีคุณครูโรงเรียนอรรถมิตร ที่รักและเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันที่ครอบครัวได้ดีใจกับความพยายามจนประสบความสำเร็จของน้องพราว ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยา เนื่องจากสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.3 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รู้สึกดีใจที่ส่งเสริมด้านภาษาที่ลูกรัก มาตั้งแต่เล็กๆ เพราะคุณแม่เชื่อว่าถ้าเด็กชอบอะไรก็มักจะทำสิ่งนั้นได้ดีเสมอ เวลาที่ลูกประสบความสำเร็จ เราก็จะนึกถึงโรงเรียนเก่าของลูกทุกครั้ง ขอบคุณโรงเรียนอรรถมิตร ที่เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญ ช่วยปลูกฝังสิ่งดีๆ ในทุกด้านให้กับลูก คุณแม่พบว่าลูกชอบภาษาอังกฤษจากที่นี่ การเรียนสัปดาห์ละหลายชั่วโมง ไม่ได้ทำให้ลูกเบื่อหน่าย กลับทำให้เค้าสนุก ทุกวันนี้เค้าก็ยังชอบวิชานี้และทำได้ดีที่สุดเหมือนเดิม […]
ThailandEnglish