อนุบาล

หลักสูตรระดับชั้นอนุบาล

หลักสูตรในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอรรถมิตร เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการที่มุ่งให้เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนอย่างมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยวางรากฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความคิดในระดับที่สูงขึ้นต่อ เด็กๆ จะ ได้เรียนและเล่น ได้หัวเราะอย่างมีความสุข ได้ร้องเพลง ได้มีเพื่อนเล่น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นเหมือนกับบ้านของเด็กๆ ในขณะเดียวกับที่กระตุ้นให้เด็กแสวงหาสิ่งท้าทายใหม่ๆ

ในด้านวิชาการ เด็กๆ จะได้เรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และความถนัดทางการเรียน และได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศทุกวัน ซึ่งสอนบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ผ่านกิจกรรมหลากหลายซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้าง ความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถของเด็กแต่ละวัย และแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ตลอดจน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม.

ThailandEnglish