เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอรรถมิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527 โดยเริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลอรรถมิตร” มีอาจารย์อุษณีษ์ สิงคาลวณิช เป็นผู้ก่อตั้ง และผู้รับใบอนุญาต อาจารย์รัตนา วศินระพี เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ขจรศรี ฤกษ์จำนง เป็นผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนระดับประถมศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอรรถมิตร" จากนั้นโรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2541 .

ในปัจจุบันโรงเรียนอรรถมิตรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,762 คน จำนวนนักเรียนต่อห้องจะอยู่ระหว่าง 25 – 35 คน การเรียนการสอนใน 1 วันจะแบ่งออกเป็น 7 คาบเรียน และใน 1 คาบเรียนมี 50 นาที

โรงเรียนอรรถมิตรเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษถึง 12 คาบเรียนต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนจะเรียนกับอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษา 9 คาบเรียน และเรียนหลักไวยากรณ์ การเขียนและการแปลเพิ่มเติมกับอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษชาวไทยอีก 3 คาบเรียน แผนกภาษาอังกฤษของโรงเรียนมีอาจารย์ต่างชาติ 16 คนจากประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ สก็อตแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์

Bangkok Bilingual School (BBS)
Visit Attamit's Sister School by clicking CLICK HERE!

ThailandEnglish