มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

หลักสูตรมัธยมศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม จัดสอนหลักสูตร 3 ภาษา เพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ จึงจัดสอนภาษาอังกฤษ 12 คาบต่อสัปดาห์ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 คาบ

ThailandEnglish