คณาจารย์และบุคลากร

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอรรถมิตร

01 Mrs. USANEE

นางอุษณีษ์ สิงคาลวณิช
ประธาน

02 Ms. RATANA

นางสาวรัตนา วศินระพี
รองประธาน

Scan0004

นางสาวกัญญา  โพธิบุตร
ผู้อำนวยการ

03 Mrs. KHACHORNSRI

นางขจรศรี ฤกษ์จำนง
ที่ปรึกษา

05 Mrs. KANUENGNIT

นางคนึงนิตย์ นาคสนธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลr

04 Mrs. PATCHARIN

นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

63 Mrs. UNCHALEE

นางอัญชลี วัฒนศรียกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

แผนกอนุบาล

05 Mrs. KANUENGNIT

นางคนึงนิตย์ นาคสนธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล

10 Ms. THONGSUK

นางสาวทองสุข อยู่แก้ว
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 1/1

09 Mrs. SOMJAI

นางสมใจ อัจฉราวัจฉละ
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 1/2

08 Mrs. AUNCHARIN

นางอัญชลินทร์ เลิศวัฒนาพร
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 1/3

11 Ms. CHANTIMA

นางสาวจันทิมา ผดุงกรรณ์
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 1/4

14 Mrs. NONGYAO

นางนงเยาว์ นวลปาน
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2/1

16 Mrs. JIRANAPA

นางจิรณพา  แตรสังข์
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2/2

12 Mrs. JAMRAS

นางจำรัส มงคลชัย
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2/3

13 Mrs. PRACHUM

นางประชุม กำเหนิดทอง
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2/4

21 Ms. VITHUPILAI

นางสาววิธูพิไล กระต่ายทอง
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 3/1

20 Ms. SUPAK

นางสาวสุภัค จรรยามั่น
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 3/2

19 Ms. SUPARPORN

นางสาวสุภาภรณ์ แข็งแรง
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 3/3

17 Ms. KITTAYAPORN

นางสาวกฤตยาภรณ์ คำรอด
อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 3/4

06 Mrs. CHARASRUK

นางจรัสรักษ์ สุดแน่น
ครูพิเศษ

07 Mrs. JULALAK

นางจุฬาลักษณ์ สุขเกษม
ครูพิเศษ

23 Ms.BENJAWAN

นางสาวเบญจวรรณ วรรณสวัสดิ์
ครูพิเศษ

15 Ms. TIDATHIP

นางสาวธิดาทิพย์ ศิริพันธ์
อาจารย์ผู้ช่วยชั้นอนุบาล

24 Ms.CHUTINTORN

นางสาวชุติญธร เนินพระ
อาจารย์ผู้ช่วยชั้นอนุบาล

แผนกประถมศึกษา

04 Mrs. PATCHARIN

นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

24 Ms. PREENAPAN

นางสาวปรีนาพรรณวงษ์สวรรค์
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/1

22 Mrs. TIPAPUN

นางทิพาพันธ์ โกศล
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/2

28 Ms. PARDDEE

นางสาวรวีวรรณ เฟื่องสวัสดิ์
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/3

28 Mrs. PANNIPA

นางพรรณนิภา
แก้วสุวรรณ
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/4

27 Mrs. NUANTIP

นางนวลทิพย์
เกตุสวัสดิ์
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/5

23 Ms. VASITA

นางสาววาสิตา ธรรมจักรสาร
อาจารย์ประจำชั้น ป.1/6

38 Mrs. PHANTAWAN

นางพรรณฑวรรณ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/1

34 Mrs. JAMON

นางธมน
แจ่มประวิทย์
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/2

33 Ms. ONANONG

นางสาวอรอนงค์
ต่างท้วม
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/3

Ms. Kessara

นางสาวเกษรา
แสงนาค
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/4

29 Ms. WILAWAN    KHOONTOMG

นางสาววิลาวัลย์
คูณทอง
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/5

31 Ms. NALUMON

นางสาวนฤมล รุ่งเรือง
อาจารย์ประจำชั้น ป.2/6

Ms. Thanatcha

นางสาวธนัชชา
สิงห์บุญมี
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/1

45 Mrs. DUANGJAI

นางดวงใจ ชื่นอารมย์
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/2

96 Ms. TEMTRONG

นางสาวเต็มตรอง
พลคำมาก
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/3

81 Ms. THIMPIKA

นางสาวทิมพิกา
ไตรคำ
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/4

32 Ms. SIRIWAN

นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์นา
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/5

36 Mrs. ARUNRUNG

นางอรุณรุ่ง อินทนิล
อาจารย์ประจำชั้น ป.3/6

48 Ms. PHETRADA

นางสาวเพชรดา
บุญเพิ่ม
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/1

37 Ms. PATCHAREE

นางสาวพัชรี
ทองประสม
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/2

46 Mrs. SAOWANEE

นางเสาวณีย์ สิริสุขะ
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/3

46 Ms.SUKANYA SRIPANYA

นางสาวสุกัญญา
ศรีปัญญา
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/4

43 Ms. KORNRAWAN

นางสาวกรวรรณ
เกิดแก่น
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/5

30 Mrs. SUPRANEE

นางสุปราณี ดำบรรพ์
อาจารย์ประจำชั้น ป.4/6

42 Ms. PANISSARA

นางสาวปาณิสรา โปษยานนท์
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/1

41 Ms. WARUNRICHA

นางสาววรุณริศา
จงเรียน
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/2

44 Mrs. KITTAPHAK

นางกฤตภัค เต็งโล่ง
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/3

52 Ms. WILAIPORN

นางสาววิลัยพร
อภัยแสน
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/4

50 Mrs. CHATTHAPHAT

นางฉัฏฐพัฒน์
สิบทัศน์
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/5

51 Mrs. NATAYA

นางนาตยาพรมรัศมี
อาจารย์ประจำชั้น ป.5/6

47 Ms. NAMKANG

นางสาวน้ำค้างคนชม
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/1

49 Ms. RATTANAPORN  SASRA

นางรัตนาพร สาสระ
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/2

55 Ms. KANYANUT

นางสาวกัญณัฏฐ์ประยูรทรัพย์
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/3

58 Ms. PAKAWAN

นางสาวผกาวรรณ
เจญวิถี
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/4

53 Ms. WANLAPHA

นางสาวดนิตา ยี่สาร
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/5

54 Ms. NOKLEK

นางสาวนกเล็ก
วรสิทธิ์
อาจารย์ประจำชั้น ป.6/6

แผนกมัธยมศึกษา

63 Mrs. UNCHALEE

นางอัญชลี วัฒนศรียกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

62 Ms. PAKPAN

นางสาวผกาพันธ์ บุษยวิทย์
อาจารย์ประจำชั้น ม.1

77 Mrs. THAREERAT

นางธารีรัตน์
คำภาพันธ์
อาจารย์ประจำชั้น ม.2

61 Ms. SUKANYA

นางสาวสุกัญญา ซื่อสัตย์
อาจารย์ประจำชั้น ม.3

59 Ms. THITIKAN

นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณกูฏ
อาจารย์ประจำชั้น ม.4

63 Mrs. UNCHALEE

นางอัญชลี
วัฒนศรียกุล
อาจารย์ประจำชั้น ม.5

60 Ms. Walai

นางาสววลัย
กตัญญูตะ
อาจารย์ประจำชั้น ม.6

อาจารย์พิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา

M1a

นางวสุณี  รักษาจันทร์
อดีตอาจารย์สอนภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

m2a

อาจารย์พลากร  นพดลธิยากูล
อาจารย์พิเศษสาขาฝรั่งเศส  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

54 Ms. NOKLEK

นางสาวนกเล็ก วรสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

62 Ms. PAKPAN

นางสาวผกาพันธ์ บุษยวิทย์

49 Ms. RATTANAPORN  SASRA

นางรัตนาพร สาสระ

52 Ms. WILAIPORN

นางสาววิลัยพร
อภัยแสน

41 Ms. WARUNRICHA

นางสาววรุณริศา

จงเรียน

37 Ms. PATCHAREE

นางสาวพัชรี ทองประสม

30 Mrs. SUPRANEE

นางสุปราณี ดำบรรพ์

45 Mrs. DUANGJAI

นางดวงใจ ชื่นอารมย์

31 Ms. NALUMON

นางสาวนฤมล รุ่งเรือง

23 Ms. VASITA

นางสาววาสิตา ธรรมจักรสาร

28 Ms. PARDDEE

นางสาวรวีวรรณ  เฟื่องสวัสดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

61 Ms. SUKANYA

นางสาวสุกัญญา ซื่อสัตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

64 Ms. THITIKAN

นางสาวฐิติกานต์ สุวรรณกูฏ

55 Ms. KANYANUT

นางสาวนกเล็ก ประยูรทรัพย์

47 Ms. NAMKANG

นางสาวน้ำค้าง สุวรรณกูฏ

42 Ms. PANISSARA

นางสาวปาณิสรา โปษยานนท์

46 Mrs. SAOWANEE

นางเสาวณีย์  โปษยานนท์

84 Ms. PANADDA

นางสาวปนัดดา โนนยง

32 Ms. SIRIWAN

นางสาวศิริวรรณ ภิรมย์นา

36 Mrs. ARUNRUNG

นางอรุณรุ่ง อินทนิล

29 Ms. WILAWAN    KHOONTOMG

นางสาววิลาวัลย์ คูณทอง

27 Mrs. NUANTIP

นางนวลทิพย์
เกตุสวัสดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

80 Mr. ARAM

นายอร่าม คุ้มทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

53 Ms. WANLAPHA

นางสาวดนิตา  ยี่สาร

51 Mrs. NATAYA

นางนาตยา พรมรัศมี

46 Ms.SUKANYA SRIPANYA

นางสาวสุกัญญา ศรีปัญญา

81 Ms. THIMPIKA

นางสาวทิมพิกา ไตรคำ

34 Mrs. JAMON

นางธมน แจ่มประวิทย์

22 Mrs. TIPAPUN

นางทิพาพันธ์ โกศล

97 Tanwarat Wira

นางสาวธัญวรัตน์ วิฬา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

56 Ms. KUNYA

นางสาวกัญญา  โพธิบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

63 Mrs. UNCHALEE

นางอัญชลี วัฒนศรียกุล

77 Mrs. THAREERAT

นางธารีรัตน์ ประยูรทรัพย์

58 Ms. PAKAWAN

นางสาวผกาวรรณ เจญวิถี

50 Mrs. CHATTHAPHAT

นางฉัฏฐพัฒน์ สิบทัศน์

43 Ms. KORNRAWAN

นางสาวกรวรรณ เกิดแก่น

96 Ms. TEMTRONG

นางสาวเต็มตรอง พลคำมาก

33 Ms. ONANONG

นางสาวอรอนงค์ ต่างท้วม

38 Mrs. PHANTAWAN

นางพรรณฑวรรณ โพธิ์ทอง

24 Ms. PREENAPAN

นางสาวปรีนาพรรณ วงษ์สวรรค์

26 Mrs. KANLAYA

นางกัลยา ทิพย์นำภา

กลุ่มวิชาพิเศษ

04 Mrs. PATCHARIN

นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม
หัวหน้ากลุ่มสารกลุ่มวิชาพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Ms. Janya

นางจรรยา กาญจนสุวรรณ

73 Mr. ANUWAT

นายอนุวัฒน์ บรรลุสุข

72 Ms. HATHAIRAT

นางสาวหทัยรัตน์ ทองศรี

74 Ms.ORAPHAN

นางสาวอรพรรณ ลีลาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

73 Mr. PATHOMPONG

นายปฐมพงษ์ ทองล้วน

74 Ms. KANNIKA

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ปรีชา

68 Mr. ATTASIT

นายอรรถสิทธิ์ จันศิริ

64 Mrs. BUSADA

นางสาวลักขณา แสนรัตน์

กลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาฃีพและเทคโนโลยี

76 Mrs. RUJIKARN

นางรุจิกาญจน์ ดิศผดุง

75 Mrs. PORNTIP

นางสาวพรทิพย์  ศรีนวล

78 Mrs. URAIWAN

นางอุไรวรรณ ธัญญอุดร

sIMG_5009

นางสาวสมฤดี บุญหวังช่วย

บรรณารักษ์

79 Ms. NATHARNATH

นางสาวณฐาณัฏฐ์ รุจิสิทธิยานนท์

กลุ่มสาาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

65 Mrs. NITTAYA

นางนิตยา ชลเพชร
หัวหน้ากุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

04 Mrs. PATCHARIN

นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม

60 Ms. Walai

นางาสววลัย กตัญญูตะ

44 Mrs. KITTAPHAK

นางกฤตภัค เต็งโล่ง

48 Ms. PHETRADA

นางสาวเพชรดา บุญเพิ่ม

Ms. Thanatcha

นางสาวธนัชชา สิงห์บุญมี

67 Ms.ANANYA

นางสาวอนัญญา ศรีฤทธิประดิษฐ์

66 Ms. PISMAI

นางสาวพิศมัย ดิษฐปัญญา

70 Ms. WIRAWAN KIANMAI

นางสาววิราวรรณ เขียนใหม่

67 Ms. ORARATH

นางสาวโอฬารัตน์ ปุษยะนาวิน

กลุ่มสาาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

12

นางสาวลี่หง  เอี้ย

3a

นางสาวกนกวรรณ  วศินชัย

2A

นางสาวศิริวรรณ  วัฒนานนท์กิจ

English Department

65 Mrs. NITTAYA

Mrs. Nittita Cholpetch
Head of Foreign Languages & Coordinator

Mr. Scott Brown (Copy)

Mr. Scott Brown
Head of English Department

Ms. Cecile Untaran (Copy)

Ms. Cecile Untaran
English Teacher

aNN

Ms. Ruby Ann Maggay
English Teacher

Ms. Dyan Montoya (Copy)

Ms. Dyan Montoya
English Teacher

Ms. Fatima Oropezakopie (Copy)

Ms.Fatima Oropeza
English Teacher

Ms. Liezel Sigrekopie (Copy)

Ms. Liezel Sigre
English Teacher

Ms. Janice Olais (Copy)

Ms. Janice Olais
English Teacher

Ms. Johanna Cabanbankopie (Copy)

Ms. Johanna Cabanban
Computer Teacher

Ms. Louisa Amor S

Ms. Louisa Amor Espinosa
English Teacher

Ms. Minnie Burgo kopie (Copy)

Ms. Minnie Burgo
English Teacher

Ms. Pamela Santoskopie (Copy)

Ms. Pamela Santos
English Teacher

Ms. Schennette Lertjiraratong (Copy)

Ms. Schennette Lertjiraratong
English Teacher

Ms. Joy Ebreo

Ms. Joy Ebreo
English Teacher

Mr. Kevin Ward (Copy)

Mr.Kevin Ward
English Teacher

Mr. Gerrard Suckley (Copy)

Mr.Gerrard Suckley
English Teacher

Mr. Simon Wardkopie (Copy)

Mr.Simon Ward
English Teacher

Mr. David Fisherkopie (Copy)

Mr. David Fisher
English Teacher

Mr. Andy Pottenkopie (Copy)

Mr. Andy Potten
English Teacher

Mr

Mr. Ryan Martin
English Teacher

Mr. Matthew Yorath (Copy)

Mr.Matthew Yorath
English Teacher

Mr. Sam Sotheran (Copy)

Mr. Sam Sotheran
English Teacher

Mr. Darwin Espinosakopie (Copy)

Mr. Darwin Espinosa
Computer Teacher

ธุรการและการเงิน

83 Mrs. CHANTANA

ฉันทนา พวงน้อย
หัวหน้างานธุรการและการเงิน

84 Ms. TIPARAT

ทิพารัตน์ ทองประไพ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

86 Ms. SUNUN

สุนัน ศรีภากรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

89 Ms. KUNVADEE

กุลวดี เกิดแก่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

87 Ms. JIRAPORN

จิราภรณ์ ศรีใจวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

91 Ms. BOONMA

บุญมา ปั้นจาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

92 Ms. JANTIYA

จันทิยา ม่วงไหมทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

88 Ms. BAITHONG

ใบทอง ภิญโยยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

93 Mrs. JUMPA

จำปา จันทร์บุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

85 Mrs. DAWAN

ดาวรรณ เชียงทอง
หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

ThailandEnglish