ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ 08.00 – 12.00 น.
หลักฐานการสมัคร หลักฐานการสมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร 1. รูปถ่าย 2″ จำนวน 3 รูป
2. สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
5. สมุดรายงานผลการเรียน
วันลงทะเบียน โปรดติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนอรรถมิตรชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2660

วันที่ 19 มีนาคม 2560 สอบคัดเลือก
    9.00-11.00 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    13.00 น. ประกาศผลสอบ นักเรียนที่สอบได้พบผู้อำนวยการเพื่อรายงานตัวที่แผนกธุรการ ตึก 1
วันที่ 19 มีนาคม 2560 มอบตัวและชำระค่าเล่าเรียน ที่แผนกธุรการ ตึก 1
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบแต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม

Download application form
CLICK HERE!

ThailandEnglish