ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงธนพรพิพัฒน์วุฒิวงศ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ได้เข้าร่วมโครงการกลับสู่จิบะของเด็กในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560  ของศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศไทยและชมรมยุวชนของศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย โดยการคัดเลือกเด็กเข้าร่วมโครงการจากทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

Comments are closed.

ThailandEnglish